מהי הגבלה בנסיבות מיוחדות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א – 1981

 


לקוח מוגבל מיוחד הנו אחד מכל אלה:

  1. חייב שלשכת ההוצאה לפועל הטילה עליו הגבלה לפי סע' 66 א' או לפי סעיף 69 ד' (א) (2) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967
  2.  
  3. חייב שבית המשפט הכריז עליו שהוא פושט רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), התש"ם - 1980.
  4.  
  5. מסורב גט שבית דין הטיל עליו הגבלה לפי חוק בתי הדין הרבניים (הוראת שעה) התשנ"ה – 1985.
  6.  
  7. חייב שהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הטיל עליו הגבלה לפי סע' 7 א' (ג) (3) לחוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה – 1985.

כחלק ממאמצי הגביה נגד החייבים, אחת הפעולות האפקטיביות המסייעות לזוכים בהליך הגביה הנה הטלת הגבלת לקוח מיוחד בבנק באמצעות סע' 66 א' לחוק ההוצאה לפועל (במסגרת הטלת הגבלות על חייב).

בטרם הטלת ההגבלה ועל מנת שההגבלה תכנס לתוקפה, ישלח לחייב התראה, בה יצוין כי רשם ההוצאה לפועל הטיל את ההגבלה וכי זו תכנס לתוקף בתוך 30 ימים מיום המצאתה, אלא אם החייב יפרע את חובו או לחילופין יתייצב לחקירת יכולת וישכנע את רשם ההוצאה לפועל כי הוא אינו בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

עם חלוף התקופה הנקובה בהודעה תכנס ההגבלה לתוקף ואז יוכרז החייב כחייב מוגבל מיוחד והודעה בדבר הגבלתו של החייב תשלח לכל הבנקים המסחריים ולשותפים בחשבונות, לרבות לצדדים שלישיים הרשומים בבנקים כמיופי כוח .

לאחר הטלת ההגבלה והכרזתו של החייב כחייב מוגבל מיוחד, שום בנק לא יהיה רשאי לפתוח לחייב חשבון שיקים, שהחייב יהיה רשום כבעליו והחייב איננו רשאי למשוך שיקים משום חשבון שבו הוא רשום כבעליו (בין אם כבעלים היחיד ובין במשותף עם אחרים).

בנוסף, עם הטלת ההגבלה, אף בנק לא יהיה רשאי לפרוע שיקים אשר משוכים על חשבון מוגבל (למעט החריג שבו השיק הופק לפני הטלת ההגבלה ועדיין לא חלפו 15 יום ממועד הטלת ההגבלה).

על הגבלות ודרכים נוספות המסייעות לגביה מחייבים וכן על הדרכים לביטול הגבלות נרחיב במאמרים הבאים אשר מתפרסמים גם באתר האינטרנט שלנו בכתובת: http://ilevy-law.co.il  

עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206