השלכות ההכרזה על חברה בע"מ, כחברה מפרת חוק

קיבלתם התראה בדבר הכרזה על חברה בע"מ כחברה מפרת חוק - מה זה אומר ?


לפי תיקון מס' 10 לחוק החברות, התשנ"ט – 1999, כל חברה בע"מ (פרטית, ציבורית ואפילו חברת חוץ) עשויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק, אם החברה איננה משלמת את האגרות השנתיות לגבי שנה אחת או יותר ו/או אם החברה לא הגישה דו"ח עדכון שנתי לרשם החברות  .

בכל מקרה, שבו תוכרז החברה כחברה מפרת חוק, יסרב רשם החברות לרשום שעבודים על שם החברה, ברשם החברות ורשם המשכונות, דבר אשר יקשה על קבלת הלוואות ממוסדות בנקאיים.  בנוסף, החברה לא תוכל לשנות את שמה ואת מטרותיה ו/או להתמזג עם חברה אחרת.

כמו כן,  חברות שהוכרזו כמפרות חוק בגין הפרות שבוצעו משנת 2009 ואילך, בעל השליטה בחרה והחברה עצמה לא יוכלו להקים ו/או לרשום חברה חדשה .

כמו כן, מוסמך רשם החברות להטיל עיצומים כספיים על חברה מפרת חוק, אשר נעים בין 7,300 ₪ ועד לעשרות אלפי שקלים כנגד החברה וכנגד דירקטור בחברה ולנקוט כנגדם בהליכים לפי פקודת המיסים (גביה).

 

איך מפנים את השוכר מהדירה ?

News

השוכר שלכם לא מפנה את הדירה - איך מפנים אותו בצורה חוקית ?

לעתים רבות אנו נתקלים במקרים בהם שוכרי דירות מפרים את חוזה השכירות, לא משלמים את דמי השכירות או גורמים לנזקים למושכר ואפילו מסרבים להתפנות מהמושכר בתום תקופת השכירות או לאחר שנשלחת אליהם הודעה על ביטול החוזה ודרישה לפנות את המושכר על ידי המשכיר ו/או עו"ד מטעמו.

ראשית, על המשכיר לשלוח אל השוכר הודעה בכתב על ביטול חוזה השכירות, בשל הפרה יסודית אשר כולל גם דרישה מפורשת מהשוכר לפנות את המושכר, בהתאם למפורט בחוזה השכירות.

היה והשוכר מסרב לפנות המושכר, על המשכיר להגיש תביעה לפינוי המושכר ולסילוק ידו של המשכיר ובני ביתו מהמושכר בהתאם לפרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

הגשת תביעות לפינוי, נעשות כיום בהליך מקוצר ובמידה ומוגש כתב הגנה, מתקיים דיון בתיק, בסיומו מתקבל פסק דין.

היה ובית המשפט מקבל את התביעה ובהנחה שהשוכר עומד על סירובו להתפנות מהמושכר, על המשכיר לפתוח תיק הוצאה לפועל לפינוי, כאשר היום מונהג מסלול מקוצר, במסגרתו נמסרת אזהרה לפי סע' 7(א) לחוק ההוצאה לפועל , התשכ"ז - 1967 יחד עם הודעה על פינוי ותאריכים בהם ניתן יהיה לפנות את המושכר.

בחלוף 20 ימים מיום מסירת האזהרה ובהנחה שהשוכר עדיין עומד על סירובו לפנות את המושכר, יהיה עורך הדין, רשאי להחתים את צו הפינוי בלשכת ההוצאה לפועל ולבצע את פינוי המושכר באמצעות קבלן הוצאה לפועל .

 


עו"ד יצחק לוי, חבר לשכת עורכי הדין משנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים (L.L.B) וקודם להסמכתו כחבר בלשכת עורכי הדין

 

צור קשר

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
03-5611775
פקס: 03-5700812
 רחוב הירקון 67 בני ברק, 51206